<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Het klimaat verandert: Nederland wordt deze eeuw warmer, natter én droger. Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag en meer droge perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van de mensen, leefbaarheid van de buurten, comfort in woningen en gebouwen en de arbeidsproductiviteit = Economische schade!

Infiltratie en afkoppelen


Er komt steeds meer regenwater in de bodem en er wordt steeds meer water aan de bodem onttrokken ten gevolge van intensivering van landbouw, verstedelijking en de grotere behoefte aan drinkwater. Tegelijkertijd zorgt de regenwaterafvoer door riolen steeds vaker voor overlast. Water op straat en ongewenste overstorten op oppervlaktewater zijn het resultaat. Bergingsvoorzieningen beperken de overlast wel, maar kunnen het probleem van lage grondwaterstanden niet verhelpen. In de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt aan alle betrokken partijen gevraagd maatregelen te nemen tegen onder meer verdroging en onnodig watertransport. Ook ongewenste overstorten dienen tot een minimum beperkt te worden.

Drie stappen tegen wateroverlast – drietrapsstrategie

  1. Water vasthouden in de bodem of het oppervlaktewater;
  2. Water bergen in daarvoor aangewezen gebieden
  3. Water gecontroleerd afvoeren.

Er is een scala aan maatregelen beschikbaar voor waterberging, infiltratie of transport. Zo heeft De Hamer waterdoorlatende riolering en waterdoorlatende en waterpasserende bestrating.

Klimaatadaptatie_Riolering_en_Bestrating

Heeft u vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.