<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Bestrating

De Hamer heeft producten die behoud van groen bij bestrating mogelijk maken, bijvoorbeeld de grasbetontegel. De grasbetontegel is de oplossing voor het verharden van bermen, oeverbescherming, woonerven, parkeerterreinen, opritten etc. Ook zijn er boomkransen ter bescherming van bomen in trottoirs en in woonerven (er is dan geen niveauverschil van de bestrating).

Riolering

De Hamer heeft voor verschillende fauna-projecten de MetroMax® boorbuizen geleverd. Fauna tunnels zorgen voor een betere leefomgeving voor o.a. dassen, egels, amfibieën, otters maar ook voor planten. De MetroMax® boorbuizen worden ingezet om oversteekplaatsen te creëren om zo de leefgebieden van dieren en planten te vergroten. Door het boren wordt de natuur niet aangetast.

Heeft u vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.