<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Duurzaamheid

Wij willen de belasting op het milieu zoveel mogelijk beperken. Hiervoor worden verschillende maatregelen op het gebied van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering genomen. Wij willen hiermee evenwicht bereiken tussen ecologische, economische en sociale belangen. Om dit waar te maken, werken wij onder andere met strategische doelstellingen op het gebied van milieu. Hieronder kunt u per onderwerp meer lezen over onze maatregelen met betrekking tot het milieu.

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te vergroten en waardevernietiging te verkleinen. De Hamer werkt volgens het principe van de circulaire economie. Gerecycled materiaal wordt als grondstof voor de productie van nieuwe (basis)materialen en producten hergebruikt. Een voorbeeld hiervan is betongranulaat. 

Grondstoffen

Onder grondstoffen worden materialen verstaan die in een proces gebruikt worden om iets te fabriceren. BTE (waar De Hamer onderdeel van is) heeft in samenwerking met haar eigen betontechnologische centrum, ASCEM, verschillende onderzoeken uitgevoerd om te kijken of het mogelijk is om alternatieve grondstoffen toe te passen bij de productie van onze betonproducten. Hierbij is gekeken of er secundaire grondstoffen zijn die een hoge kwaliteit van de betonproducten kunnen garanderen en die daadwerkelijk duurzaam zijn. Het is niet de bedoeling dat het gebruik van een secundaire grondstof leidt tot het gebruik van meer bindmiddel of onnodig transport. Een voorbeeld van een alternatieve grondstof is betongranulaat. 

CO2- Prestatieladder

Om CO2 bewust te handelen en daarmee het energieverbruik te verlagen is de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De basis voor dit instrument is het kennen van de eigen CO2-emissie en op basis daarvan via gerichte doelstellingen en maatregelen het energieverbruik, en daarmee de CO2-emissie te reduceren. De CO2-prestatieladder norm kent vijf treden, waarbij elke trede is opgebouwd uit de volgende vier aandachtsgebieden:
A. Inzicht in het energieverbruik
B. Doelstellingen voor CO2-reductie
C. Externe en interne communicatie
D. Deelname aan keteninitiatieven

A. Inzicht

De Hamer registreert haar energieverbruik (brandstof, gas, elektra e.d.) en de daarbij behorende CO2. De CO2-uitstoot wordt per locatie bijgehouden. Door de registratie krijgen wij de CO2-uitstoot inzichtelijk en kunnen wij gericht maatregelen nemen om het verbruik en de bijbehorende uitstoot te reduceren. Hieronder treft u de totale uitstoot van De Hamer Beton van de afgelopen jaren:
CO2-Footprint 2020-H1 De Hamer 
CO2-Footprint 2020 De Hamer
CO2-Footprint 2021-H1 De Hamer 
CO2-Footprint 2021 De Hamer
CO2-Footprint 2022-H1 De Hamer
CO2-Footprint 2022 De Hamer
CO2-Footprint 2023-H1 De Hamer
CO2-Footprint 2023 De Hamer

B. CO2-reductie

De Hamer wil 7% CO2 besparen in 2025 ten opzichte van het jaar 2021 gerelateerd aan de productie per 1.000 ton beton per jaar.

Scope 1

Voor scope 1 is de totale doelstelling om 7% CO2 te besparen in 2025 ten opzichte van het jaar 2021 gerelateerd aan de productie per 1.000 ton beton per jaar. Dit wordt bereikt door de som van onderstaande subdoelstellingen naar aandeel in de CO2-uitstoot.

Doelstelling dieselverbruik productie
De Hamer wil 5% CO2 besparen op dieselverbruik voor productie in 2025 ten opzichte van het jaar 2021 gerelateerd aan de productie in 1.000 ton beton per jaar.

Doelstelling dieselverbruik intern transport
De Hamer wil 10% CO2 besparen op dieselverbruik voor intern transport in 2025 ten opzichte van het jaar 2021 gerelateerd aan de productie in 1.000 ton beton per jaar.

Doelstelling propaanverbruik intern transport
De Hamer wil 10% CO2 besparen op propaanverbruik voor intern transport in 2025 ten opzichte van het jaar 2021 gerelateerd aan de productie in 1.000 ton beton per jaar.

Doelstelling aardgas productie
De Hamer wil 5% CO2 besparen op aardgas in 2025 ten opzichte van het jaar 2021 gerelateerd aan de productie per 1.000 ton beton per jaar, gecorrigeerd voor het aantal graaddagen.

Doelstelling wagenpark
De Hamer wil 7% CO2 besparen op het wagenpark in 2025 ten opzichte van het jaar 2021 gerelateerd aan de productie per 1.000 ton beton per jaar.


Scope 2

Doelstelling ingekochte elektriciteit
De Hamer wil de CO2-uitstoot ten gevolge van opwekking van elektriciteit in 2025 minimaal gelijk houden t.o.v. het jaar 2021 gerelateerd aan de productie in 1.000 ton beton per jaar.

C. Communicatie

De voortgang op de reductiedoelstellingen omschrijft De Hamer in haar halfjaarlijkse voortgangsrapportages:
3.C.1. Voortgangsrapportage 2020-H1 
3.C.1. Voortgangsrapportage 2020-totaal
3.C.1. Voortgangsrapportage 2021-H1 
3.C.1. Voortgangsrapportage 2021 - totaal
3.C.1. Voortgangsrapportage 2022-H1
3.C.1. Voortgangsrapportage 2022 - totaal
3.C.1. Voortgangsrapportage 2023-H1
3.C.1. Voortgangsrapportage 2023

D. Deelname aan keteninitiatieven

Wij willen de belasting op het milieu zoveel mogelijk beperken. Hiervoor worden verschillende maatregelen op het gebied van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering genomen, ook op het gebied van samenwerken in de keten met andere partijen. Op deze manier kunnen wij van andere partijen leren en zij van ons, door bijeenkomsten te organiseren en passief en actief initiatief te nemen. Deze bijeenkomsten worden keten- en/of sector initiatief genoemd. Voor meer informatie zie onderstaande link:
3.D.1 Deelname aan keten- en sectorinitiatieven.

Wij hebben ons in april 2014 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Klik hier voor het certificaat.

Afval

Betonpuin, staal, papier, hout, olie en plastic worden bij de Hamer gescheiden verzameld en ingeleverd. Dit doen we omdat het afval zo goed verwerkt kan worden door externen. Een doel is om zo min mogelijk afval te produceren, dit sluit aan bij onze LEAN-filosofie (zie ook ‘LEAN-filosofie’ onder het kopje ‘profit’). Als wij zo veel mogelijk in één keer goed doen, hebben wij minder afval en verbruik.

Keurmerken

De Hamer heeft enkele keurmerken die betrekking hebben op het milieu. Deze keurmerken vallen onder het milieumanagementsysteem. 

NEN-EN-ISO 14001:2015

Een milieumanagementsysteem is een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van milieu. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:
- Voldoen aan wet- en regelgeving en debeheersing van milieurisico’s.
- Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen.