<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer

Productiviteit en ontwikkeling

Wij streven naar ter zake kundige en betrokken medewerkers. Onze medewerkers moeten in staat zijn de behoefte van de klant te achterhalen. Deze behoefte wordt vervolgens vertaald naar maatwerk voor de klant. Een goede samenwerking binnen ons bedrijf is belangrijk, net zoals participatie en medewerkers die zich verantwoordelijk opstellen.

Medewerkers worden geworven op basis van competenties en onze kernwaarden. De Hamer stimuleert persoonlijke en professionele ontwikkeling door ieder jaar de opleidingsbehoefte te inventariseren. Aan de hand hiervan wordt er een opleidingsplan samengesteld. Hierdoor zijn er mogelijkheden om door te groeien binnen De Hamer en kan een gepaste persoonlijke ontwikkeling gewaarborgd worden. Wij zijn een lerende organisatie, wat ook weer bijdraagt aan de maatschappij.

Arbeidsomstandigheden

De Hamer heeft, als onderdeel van haar gehele ondernemingsbeleid, een actief arbeidsomstandighedenbeleid. Dit arbeidsomstandighedenbeleid is gericht op het voorkomen van ongevallen en persoonlijk letsel, het vermijden van risico’s, adequaat handelen bij calamiteiten en het voorkomen van materiële – en milieuschade. De Hamer wil medewerkers niet alleen goed gemotiveerd, maar ook veilig en gezond aan het werk houden.

Het arbeidsomstandighedenbeleid omvat het onderhouden van een veilige en gezonde werkomgeving en maatregelen in overeenstemming met eigen normen, wettelijke vereisten en de zorg voor de veiligheid van derden. De Hamer streeft ernaar om alle voorzienbare gevaren te elimineren en beroepsziekten en brand en schade aan eigendommen te voorkomen.

Samenwerken

Voldoende motivatie, veilig gedrag en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door alle medewerkers is belangrijk. De Hamer is van mening dat de inspanning van alle bij de organisatie betrokkenen erop gericht dient te zijn om aan veilig en gezond werken de hoogste prioriteit toe te kennen.

De verantwoordelijkheid in beheersing van onveilige situaties en omstandigheden ligt in handen van de directie, mede gedragen door management, leidinggevenden, arbo-coördinator, ondernemingsraad en overige werknemers samen. Alleen door samenwerking is De Hamer in staat alle werksituaties verantwoord te maken en te komen tot acceptabele werkmethoden onder alle omstandigheden.