<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
27 januari 2017

Steeds vaker blijkt, de Ei-buis is zo gek nog niet!

Vroeger wist men al dat een  Eibuis de beste vorm was voor het maken van een rioolsysteem met een variabel  (afval)water  aanbod. In de afgelopen jaren werd deze superieure vorm, onder invloed van ‘inkopen op laagste prijs’, echter steeds minder toegepast. De afgelopen jaren is ook het spoelvolume van toiletten, door een groeiend milieubewustzijn van de burgers, teruggebracht van de traditionele 9 liter naar de standaard 6 liter. 

Mede dankzij diverse duurzaamheidskeurmerken neemt ook de vraag naar toiletspoelingen < 6 liter toe. Voor de binnen(huis-)riolering en bij nieuwbouw geldt, dat bij een juiste ontwerpmiddellijn en voldoende afschot de toepassing van toiletten met een spoelvolume kleiner dan 6 liter mogelijk is, zo blijkt uit voorstudie van ST-38 van  TVVL en  Uneto-VNI. Vaste stoffen kunnen dan in één of meerdere toiletspoelingen uit worden afgevoerd. Bij grootschalige renovaties kunnen leidingen niet meer met het juiste afschot onder vrij verval worden aangesloten op het bestaande aansluitpunt van het gemeenteriool. Ook kan het toepassen van toiletspoelingen kleiner dan 6 liter, tot verstoppingen leiden wanneer het rioleringssysteem niet wordt aangepast.

Onze ervaring leert dat bij het ontwerp van het gemeenteriool  een ronde buis volstaat , met een wateraanbod groter of gelijk aan 100 liter water per inwoner. Bij minder dan 100 liter is de Eibuis effectiever. Met oog op de toekomstige situatie: meer hemelwater, minder afvalwater (DWA), moeten bij het rioolontwerp slimme keuzes worden gemaakt.

Eén geluk… ook in de huidige tijd is de  Eibuis (Columbuis), nog steeds beschikbaar, maak daar gebruik van bij de aanleg/vervanging van het gemeenteriool (DWA)!