<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
1 november 2018

Klaar voor de uitdaging van morgen?

Het klimaat verandert Nederland wordt deze eeuw warmer, natter én droger. Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag en meer droge perioden. Zijn wij daar goed op voorbereid?

Infiltratie en afkoppelen
De frequentie van hevige regenbuien zal de komende jaren toenemen. Zo is er steeds meer regenwater in een korte periode beschikbaar. De regenwaterafvoer door riolen zorgt steeds vaker voor overlast. Water op straat en ongewenste overstorten in het oppervlaktewater zijn het resultaat. Daarnaast wordt er ook steeds meer water aan de bodem onttrokken ten gevolge van lange droge periodes, intensivering van landbouw, verstedelijking en de behoefte aan hemelwater.

Er zijn drie manieren om wateroverlast, of een tekort aan water, tegen te gaan:

  • Water vasthouden in de bodem of in het oppervlaktewater.
  • Water bergen in daarvoor aangewezen gebieden.
  • Water gecontroleerd afvoeren.

De Hamer is gespecialiseerd in prefab beton voor rioleringssystemen en bestratingen. Naast standaard riolerings- en bestratingsmaterialen heeft De Hamer innovatieve Betonproducten beschikbaar voor o.a. waterberging, infiltratie of transport. Zoals waterdoorlatende riolering en waterpasserende bestrating.

Meer weten? Bezoek Betonindustrie De Hamer in stand 2.1.36 op Vakbeurs Klimaat - Expo Houten