<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4270537&amp;fmt=gif">
De Hamer
27 januari 2017

De Hamer tekent convenant “Beton in circulaire economie” Utrecht

Op 16 januari 2017 heeft De Hamer het convenant “Beton in circulaire economie” ondertekend. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen De Hamer, door deel te nemen aan deze ketensamenwerking wordt dit des te meer benadrukt. 

Duurzamere betonproductie
Doel van dit convenant is om samen met meerdere partijen stappen te zetten om beton(producten) duurzamer te produceren, en te onderzoeken hoe beton (in de toekomst) kan worden hergebruikt en gerecycled voor  toepassing in nieuw beton.
 
Met deze stappen moet de CO2-emissie van beton zoveel mogelijk beperkt worden. Om de doelstelling te behalen werken de deelnemers van Netwerk Betonketen Utrecht gezamenlijk aan de volgende subdoelstellingen:
1. Stimuleren van hoogwaardige recycling en reductie van de CO2-emissie.
2. Stimuleren van duurzame innovaties voor hergebruik en recycling, gericht op kwaliteit en verklaring van milieubelasting. 
3. Optimale ketensluiting voor betonnen materialen door verbeterde samenwerking tussen alle schakels in de keten.